当前位置:主页>乐器种类>民族乐器>体鸣乐器>

木鱼历史与特色简介 民族乐器木鱼图片及演奏方法介绍

来源:网络  作者:admin  时间:2019-04-26  

 木鱼,打击乐器。最初做为道教召集教众,讲经设斋用的法器。根据历代崇道记的记载 ,木鱼是出自唐代,明皇帝时期,是道教召集教众,讲经设斋用得法器,源于道教,后逐渐被佛教借鉴引用。

 《道藏》历代崇道记记载,衢州建观穿地得一鱼,可长三尺,其状似铁 ,微带紫碧色,又如青石,光莹雕隽,殆非人功所能也,叩之甚响,其鱼亦不能名,遣使进贡,帝(唐明皇李隆基)令宣示百僚,亦不能辨。帝乃呼为瑞鱼磬,仍令悬于太微宫,非讲经设斋不得击之。于是诸宫观竞以木石模之,以代集众。

木鱼历史与特色简介 民族乐器木鱼图片及演奏方法介绍

 中文名: 木鱼

 分    类: 敲击体鸣乐器

 使    用: 多用于道教、佛教的功课与法会

 起    源: 道教

 简介

 木鱼之名称由来,盖取“鱼日夜不合目”,故刻木象鱼,击之,用以诫昼夜思道。于诵经礼忏时,与铜磬相互配合,用以节制经颂。

 佛、道通用之木鱼,与铜磬(qing)为一对不可分离之通神乐器,皆系仪案上必备之法器。其大小、形式、材质不一,唯须与铜磬大小相称。

 形状

 木鱼呈团鱼形,腹部中空,头部正中开口,尾部盘绕,其状昂首缩尾,背部(敲击部位)呈斜坡形,两侧三角形,底部椭圆;木制棰,棰头橄榄形,形似鱼。

 木鱼大小不一,音高不同。寺庙中使用的大型木鱼,正面圆径约40厘米,最大的达90厘米以上。

 小型木鱼圆径仅4厘米,只在佛教法事“绕莲”(绕佛堂)时应用。经常使用的中型木鱼有五种,圆径7—16厘米。多用桑或椿木制作。在民族乐队中,备有音高不同、数量不等的成套木鱼,按五声、七声音阶或十二平均律排列组合,常用于轻快活泼的乐曲中,有时可独奏简短的乐句,或用来模仿马蹄声的音响效果。木鱼是广东地区曲艺“木鱼歌”的击节乐器。

木鱼历史与特色简介 民族乐器木鱼图片及演奏方法介绍

 木鱼是外形酷似鱼头形状的一种木制品,在我国很早就出现了,但是有记载的历史却比较晚。这种特殊的器物,并非只在寺庙中才能够见到。早在明清时期,木鱼就已经用于宫廷音乐、昆曲以及民间音乐的演奏。通常大木鱼用桑木或者椿木制作,最大的面径可以达到40厘米以上,发出的声音比较低。小木鱼一般用檀木或红木制作,发音较高。寺庙中使用的木鱼,大致分为两种:一种为圆形,另一种是长条形的。一般来说,圆形木鱼的规格多种多样,而长条形的木鱼大多在一米左右。

 木鱼来源

 一般认为,木鱼是由佛门伴侣所创制,然马承玉《木鱼源于道教考》 [1]  指出,其真实来源实为道教。

 木鱼是佛道二教最常用的木制鱼形法器,有长形和圆形两种,长形木鱼多用于召集信徒,圆形木鱼一般在念经时使用。学者多认为木鱼起初是佛教的法器,并随着佛教的传入而自印度传入我国。但这一传统看法并没有明确的文献依据。黄兆汉先生在《木鱼考》一文中据晋代释法显《佛国记》关于"三千僧共犍槌食"的记载,推测如果"犍槌"是木鱼的话,则木鱼在晋代已出现于于阗国,至于中国本土的寺院使用木鱼,黄先生据唐司空图(837-908)《上陌梯寺怀旧僧》诗指出至迟是在唐代1。黄先生认为"唐以前甚至五代以前的木鱼都是用来召集僧众的或警众的",至于诵经使用木鱼最迟是在南宋。黄先生的大作,引起了笔者对木鱼的极大兴趣,并对道教使用木鱼的情况有所留意。可是笔者却发现木鱼实际上起源于道教,与印度佛教没有丝毫的关联,这是颇出人意料的。

 根据历代崇道记的记载,木鱼是出自唐代,明皇帝时期,是道教召集教众,讲经设斋用得法器,源于道教

 《道藏》历代崇道记记载,衢州建观穿地得一鱼,可长三尺,其状似铁 ,微带紫碧色,又如青石,光莹雕隽,殆非人功所能也,叩之甚响,其鱼亦不能名,遣使进贡,帝(唐明皇李隆基)令宣示百僚,亦不能辨。帝乃呼为瑞鱼磬,仍令悬于太微宫,非讲经设斋不得击之。于是诸宫观竞以木石模之,以代集众。

 北宋贾善翔《犹龙传》卷五云:

 明皇开元三年(715)敕天下置开元观……十三年又敕上都置太清宫,东都置太微宫,北都神尧旧宅置紫微宫,潞州潜龙故宫置启圣宫。并给衮冕、绛纱、帷帐、交龙、门戟,一如宫阙之状。蒲州掘地获玉石,状如半月,复有仙人捣药之像,叩之有声,颇清越。帝令悬于太原真元庙庭,号为偃月磬。东都留守张琦奏汝州鲁山因修仙居古观,获玉瑛,叩之声闻数里,帝令悬于太清宫圣祖庙庭。衢州建观穿地得一鱼,可长三尺,其状似铁,微带紫碧色,又如青石,光莹雕隽,殆非人功所能也,叩之甚响,其鱼亦不能名,遣使进贡,帝令宣示百僚,亦不能辨。帝乃呼为瑞鱼磬,仍令悬于太微宫,非讲经设斋不得击之。于是诸宫观竞以木石模之,以代集众。(三家本《道藏》18/30-31页)

 晋武帝时,吴郡临平岸崩,出一石鼓,打之无声。以问张华,华云:"可取蜀中桐材,刻作鱼形,打之,则鸣矣。"于是如言,音闻数十里2。

 可见,西晋时,人们已用桐木刻作鱼形,用作击打之器。

 蒋道支于水侧见一浮楂,取为研制,形象鱼。有道家符谶及纸皆内鱼研中,常以自随,二十余年忽失之。梦人云:"吾暂游湘水,过湘君庙为二妃所留。今复还,可于水际见寻也。"道支诘旦,至水侧,见罾者得一鲤鱼,买剖之,得先时符谶及纸,方悟是所梦人弃之。俄而雷雨,屋上有五色气,直上入云。后人有过湘君庙,见此鱼研在二妃侧4。

 五代王定保(870-约955)《摭言》云:有一白衣问天竺长老云:"僧舍皆悬木鱼,何也?"答曰:"用以警众。"白衣曰:"必刻鱼何因?"长老不能答,以问悟卞师,师曰:"鱼昼夜未尝合目,亦欲修行者昼夜忘寐,以至于道。"